Shanghai (Urban Public) Space
18. – 28. September 2008
Hamburg
Shanghai-Hamburg (urban public) Space
上海—汉堡(城市公共)空间
Oktober - November 2010

Shanghai
上海